Školka na Staré Osadě

Seznamování s angličtinou

Obsahová náplň: cílem je přiblížit dětem prostředí mluvené angličtiny. V průběhu výuky využíváme vrozené schopnosti dětí napodobit mluvený jazyk a rozvíjet jejich komunikační kompetence v cizím jazyce (výslovnost, intonaci, porozumění jednoduchým větám, vštípení jednotlivých termínů). Pro usnadnění osvojování si anglických výrazů využíváme rytmizaci prostřednictvím písní, říkadel, příběhů. Mezi další využívané podpůrné prostředky dále řadíme názorné pomůcky - plakáty, karty s obrázky, či formy různorodých her, dramatizace. V průběhu výuky se rovněž snažíme o podněcování a rozvoj motorických schopností, zejména oblast jemné motoriky a grafomotoriky (kreslení, stříhání a vybarvování). Ve výuce pravidelně využíváme metodickou příručku – Cookie and friends.

1x týdně v učebně angličtiny. Angličtina začíná již od září, končí až v červnu. Vedou Bc. Sabina Bedanová
(1. skupina - ÚTERÝ - 15:00 - 15:30 hod.) a Mgr. Dana Vičarová, DiS. (2. skupina - STŘEDA - 15:00 - 15:30 hod.).

Vzhledem k tomu, že MŠ je zařazena do projektu „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“, je tato aktivita poskytována zdarma.

PLÁN VÝUKY ANGLIČTINY - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výuka anglického jazyka v naší MŠ probíhá v souladu s plánem vycházejícím z učebního materiálu Cookie and friends. V průběhu výuky využíváme jako motivační a podpůrný materiál například pracovní listy + listy z metodiky k ofocení, plakáty, barevné karty s obrázky, audio materiál (kazety, CD, audio záznamy na PC), maňásek hlavního představitele výukového programu (Cookie). Ve výuce, v jednotlivých lekcích, postupně využíváme rytmizace formou hudebně pohybových her, říkadel i zpěv písní. Zmíněná metodika i učebnice jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a proto reflektuje i základní cíle předškolního vzdělávání.

Mezi tyto cíle řadíme:

 • postupný rozvoj receptivních dovedností dětí;
 • přiblížit dětem mluvenou formu anglického jazyka;
 • motivovat děti a podněcovat je ke konverzaci;
 • osvojení základních dovedností mluveného jazyka, využít u dětí schopnost nápodoby;
 • v maximální možné míře využít rytmizace prostřednictvím písní, říkadel, příběhů, formou her, dramatizace, atd.;
 • v průběhu činností posilovat také motorické dovednosti (zjm. jemné pohyby ruky/prstů) a koordinaci oko-ruka, využíváme kreslení, stříhání, nalepování, vybarvování, atd.;
 • pro jednotlivé činnosti poskytovat všem dětem klidné a emočně stabilní zázemí, posilovat jejich jistotu, pocit bezpečí a sebevědomí;
 • využít u dětí individuální i skupinové práce, rozvoj kooperace i samostatné práce;
 • uplatňovat různé sociální interakce mezi dětmi;
 • neustále motivovat, podněcovat a povzbuzovat děti při jednotlivých činnostech;
 • utvářet situace i dostatek příležitostí ke komunikaci v anglickém jazyce.

Seznamování s angličtinou

Seznamování s angličtinou

Seznamování s angličtinou

Zpět na úvod stránky